NEWS 未分類

【COVID-19】Thông báo từ tỉnh Kochi (Ngày 8 tháng 11)

Về tình hình dịch bệnh trong tỉnh, dựa trên các tiêu chuẩn đã đặt ra để đối ứng với dịch bệnh thì tất cả tiêu chí phán đoán đều đã giảm xuống dưới mức [Quan sát lây nhiễm]. Vì vây, từ hôm nay, giai đoạn đối ứng của tỉnh sẽ hạ xuống mức [Quan sát lây nhiễm (Xanh lục)].

Ngoài ra, nội dung của [Yêu cầu gửi đến người dân và nhà kinh doanh] sẽ không có thay đổi, tuy nhiên, xin hãy chấp hành nghiêm chỉnh những biện pháp phòng tránh lây nhiễm cơ bản như đeo khẩu trang, tránh [3 mitsu].

●Về việc thay đổi giai đoạn đối ứng 【Trang chủ tỉnh Kochi (Tiếng Nhật)】
●Về Phương châm đối ứng dựa trên tình hình dịch bệnh trong tỉnh 【Trang chủ tỉnh Kochi (Tiếng Nhật)】