Những vấn đề về cuộc sống

Những vấn đề liên quan đến bệnh viện và sức khỏe

Việc bảo vệ bản thân thoát khỏi thảm họa thiên tai

Tư cách lưu trú

Những vấn đề về pháp luật

Những vấn đề về việc làm

Về nhà ở

Những vấn đề khác

Những vấn đề về việc học tiếng Nhật

Lớp học tiếng Nhật

Địa điểm Cơ quan điều hành
Thành phố Kochi Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kochi (KIA)
Trung tâm tiếng Nhật Kochi
Trung tâm giao lưu quốc tế đại học tỉnh Kochi
Thành phố Nankoku Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Nankoku (NIA)
Thành phố Tosa Trung tâm tiếng Nhật Kochi-Chi nhánh Tosa

*Những người không thể đến lớp tiếng Nhật do công việc hoặc bận việc gia đình v.v. thì hãy bàn với KIA.

Trường học tiếng Nhật