NEWS

【COVID-19】Tư vấn bằng tiếng việt

Trung tâm hỗ trợ tư vấn đa ngôn ngữ về dịch Corona

Tư vấn hỗ trợ bằng tiếng Việt
Thời gian: Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5.
Số điện thoại: 03-6233-9266
Trong thời gian: tháng 4 ngày 22 và tháng 5 ngày 13: từ 10:00 đến 17:00

◇AMDA International Medical Information Center
https://www.amdamedicalcenter.com/