NEWS

Thông báo nghỉ tết dương lịch

Kocoforre sẽ nghỉ tết dương lịch từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 (thứ 4) đến ngày 3 tháng 1 năm 2022 (thứ hai).

Bắt đầu làm việc lại vào ngày 4 tháng 1 năm 2022 (thứ ba)

※ Những e-mail tư vấn được gửi đến từ ngày 29 tháng 12 sẽ đươc xử lý vào ngày 4 tháng 1, xin hãy thông cảm cho chúng tôi.