NEWS

【COVID-19】 Thông điệp của Thị trưởng Tỉnh Kochi

Thông báo từ Thị trưởng Tỉnh Kochi <10/2/2022>【Trang chủ Tỉnh Kochi】(tiếng Nhật)
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010101/files/2020030300305/file_20222104211851_1.pdf

・Được soạn thảo dựa trên Thông điệp của Thị trưởng tỉnh Kochi ngày 10 tháng 2 năm 2022.

 

■Yêu cầu gửi đến người dân và nhà kinh doanh về Phương châm đối ứng dựa trên tình hình dịch bệnh trong tỉnh