NEWS

Thông báo nghỉ tết dương lịch

Kocoforre sẽ nghỉ tết dương lịch từ ngày 29 tháng 12 năm 2022 (thứ 5) đến ngày 3 tháng 1 năm 2023 (thứ 3).

Bắt đầu làm việc lại vào ngày 4 tháng 1 năm 2022 (thứ 4)

※ Những e-mail tư vấn được gửi đến từ ngày 29 tháng 12 sẽ đươc xử lý vào ngày 4 tháng 1, xin hãy thông cảm cho chúng tôi.