NEWS

【COVID-19】 Thông điệp của Thị trưởng Tỉnh Kochi

Thông báo từ Thị trưởng Tỉnh Kochi <27/5/2022>【Trang chủ Tỉnh Kochi】(tiếng Nhật)
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010101/files/2020030300305/file_2022530193915_1.pdf

Được soạn thảo dựa trên Thông điệp của Thị trưởng tỉnh Kochi ngày 27 tháng 5 năm 2022.