NEWS

Trung tâm đã trở thành Địa điểm tư vấn được chỉ định của Houterasu

Kocoforre đã trở thành Địa điểm tư vấn được chỉ định của Houterasu văn phòng địa phương Kochi.

➤Trang chủ của Houterasu (Trung tâm hỗ trợ tư pháp Nhật Bản)→https://www.houterasu.or.jp/index.html
► (Tiếng nước ngoài) https://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html

Tại Kocoforre, có thể nhận trợ giúp tư vấn pháp luật với các luật sư của Houterasu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy, bạn có thể yên tâm nhận tư vấn mà không phải bất an về ngôn ngữ, hơn nữa ngoài các vấn đề về pháp luật, chúng tôi cũng tư vấn các vấn đề khác về cuộc sống hằng ngày. Người có thể nhận tư vấn là cá nhân là nước ngoài định cư hợp pháp, người nhập tịch đang sinh sống tại Kochi đáp ứng được các điều kiện để được trợ giúp pháp luật của Houterasu. Nội dung tư vấn liên quan đến vấn đề pháp luật dân sự・luật gia đình・luật hành chính.

Để người nước ngoài có thể nhận tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ chúng tôi sẽ thông qua phiên dịch. Có thể tư vấn bằng cách sử dụng dịch vụ tư vấn điện thoại 3 bên hoặc thông qua phiên dịch viên (miễn phí).

Tư vấn tại Địa điểm tư vấn được chỉ định của Houterasu
Người tư vấn Luật sư
Người có thể nhận tư vấn Người nước ngoài, người nhập tịch,… (người đang cư trú hợp pháp tại Kochi, đáp ứng được các điều kiện để được tư vấn pháp luật của Houterasu)
Thời gian tư vấn 30~40 phút / 1 lần
Số lần tư vấn Tư vấn miễn phí tối đa 3 lần cho cùng 1 vấn đề
Phí tư vấn Miễn phí (Phí phiên dịch cũng được miễn phí)
Địa điểm Trung tâm tư vấn về cuộc sống về cuộc sống dành cho người nước ngoài tỉnh Kochi (Kocoforre)

〔Địa chỉ:4-1-37 Honmachi Kochi〕

【Quy trình tư vấn】
①Tiếp nhận đăng ký tư vấn tại Kocoforre.
②Xác nhận có đáp ứng đáp ứng được các điều kiện để được tư vấn pháp luật của Houterasu hay không (Được thực hiện tại Houterasu).
③Nếu đủ điều kiện, sẽ điều chỉnh lịch trình với luật sư và xác nhận có cần phiên dịch hay không.
※Nếu không đủ điểu kiện, sẽ giới thiệu luật sư theo nguyện vọng của người nhận tư vấn (mất phí).
④Vào ngày tư vấn, luật sư và người nhận tư vấn sẽ đến Kocoforre và tiến hành tư vấn.
※Người nhận tư vấn cần điền vào những giấy tờ cần thiết vì vậy hãy đến trước thời gian tư vấn trước 30 phút.

【Tờ rơi】